Η πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης έχει εγκριθεί από την 391η/6-11-2014 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης.