Τρόποι Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Πηγές

Μέσω του δικτύου του Πολυτεχνείου Κρήτης (αναγνώριση IP διεύθυνσης του Η/Υ του χρήστη)

Μέσω ασύρματου δικτύου Wi-Fi  (TUC Wi-Fi) & guest Wi-Fi για τους εξωτερικούς χρήστες (οι εν λόγω κωδικοί δίνονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού).

Μέσω ασύρματου δικτύου της υπηρεσίας TUC@Home (υποβάλλοντας αίτημα στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Π.Κ.)

Μέσω της υπηρεσίας VPN (εικονικό δίκτυο) του Π.Κ.

Μέσω Eduroam (ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό δίκτυο)

Μέσω Shibboleth (ομοσπονδία HEAL-Link). Η ομόσπονδη πρόσβαση δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να έχει πρόσβαση σε συνδρομητικές πηγές του HEAl-Link, δίχως να είναι στο δίκτυο του Π.Κ. ή να χρειάζεται να ενεργοποιεί εικονικά δίκτυα (VPNs). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.