Ποιός έχει δικαίωμα δανεισμού από την Βι.Κε.Π.;

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, υπάλληλοι), οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων και άλλες Βιβλιοθήκες εφόσον έχει προηγηθεί ειδική συμφωνία.

Τί απαιτείται για να μπορέσω να δανειστώ υλικό;

Χρειάζεται να εγγραφείτε στην Βι.Κε.Π. ώστε να αποκτήσετε κάρτα-μέλους. Για την έκδοση κάρτας-μέλους, θα πρέπει να προσκομίσετε αστυνομική ταυτότητα, μια μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας, κάποιο αποδεικτικό της ιδιότητάς σας στο Πολυτεχνείο Κρήτης (π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, σύμβαση εργασίας, κ.λπ.) και να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής ή την έντυπη αίτηση εγγραφής που θα σας δοθεί από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού. Οι κάτοικοι του Δήμου Χανίων θα πρέπει να προσκομίσουν και ένα αποδεικτικό μόνιμης διαμονής στα Χανιά (π.χ. αντίγραφο λογαριασμού ΟΤΕ ή ΔΕΗ).
 Η κάρτα-μέλους και συνεπώς το δικαίωμα δανεισμού, είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα. Επίσης, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει την Βι.Κε.Π για κάθε αλλαγή στην διεύθυνση κατοικίας, τα τηλέφωνα ή άλλα προσωπικά του στοιχεία. Τηρείται, τέλος, το δανειστικό απόρρητο. Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή στη Βι.Κε.Π. και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα.

Για πόσο χρονικό διάστημα και ποιά η ποσότητα του υλικού που μπορώ να δανειστώ;

Ανάλογα με την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκετε, καθορίζεται η διάρκεια και η ποσότητα του υλικού που μπορείτε να δανειστείτε όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

                                     

 

Κατηγορία Χρήστη

 

Αριθμός Βιβλίων

 

Χρόνος Δανεισμού

 

Πρόστιμο/μέρα

 

ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ

 

25 Βιβλία

 

3 μήνες

 

0.06 ευρώ (ανά βιβλίο)

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές (PhD, Master)

 

15 Βιβλία

 

2 μήνες

 

0.06 ευρώ (ανά βιβλίο)

 

Προπτυχιακοί φοιτητές

 

5 (&10 Εξαμ.) Βιβλία

 

20 μέρες (& 6 μήνες)

 

0.06 ευρώ (ανά βιβλίο)

 

Εξωτερικοί χρήστες

 

5 Βιβλία

 

20 μέρες

 

0.06 ευρώ (ανά βιβλίο)

 

Διοικητικό προσωπικό

 

5 Βιβλία

 

20 μέρες

 

0.06 ευρώ (ανά βιβλίο)

Μπορώ να παρατείνω την διάρκεια δανεισμού;

Μπορείτε να ζητήσετε την ανανέωση του χρονικού διαστήματος για το υλικό που έχετε δανειστεί,  τηλεφωνικώς, με e-mail, είτε αυτοπροσώπως, από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού. Η ανανέωση γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κράτηση από άλλον χρήστη για το συγκεκριμένο υλικό. Επιτρέπονται έως τρεις (3) συνεχείς ανανεώσεις, ενώ στην συνέχεια το υλικό θα πρέπει να επιστραφεί και να δανειστεί εκ νέου, αν ο χρήστης το χρειάζεται για περισσότερο χρονικό διάστημα. Η ανανέωση ενδείκνυται να γίνεται λίγο πριν την λήξη της διάρκειας δανεισμού.

Τί μπορώ να κάνω σε περίπτωση που χρειάζομαι υλικό ήδη δανεισμένο;

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε να γίνει κράτηση αυτό το υλικό. Έτσι, ο κάτοχός του δεν μπορεί να παρατείνει την διάρκεια δανεισμού κάνοντας ανανέωση και εξασφαλίζεται ότι είστε ο επόμενος που θα το δανειστεί. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία κρατήσεις για το ίδιο υλικό, ακολουθείται σειρά προτεραιότητας. Μόλις επιστραφεί το υλικό, το προσωπικό της Βι.Κε.Π. σας ειδοποιεί για την παραλαβή του και το τοποθετεί στο ράφι των κρατήσεων για 5 μέρες μέσα στις οποίες πρέπει να έρθετε για να το δανειστείτε.

Ποιές κατηγορίες υλικού δεν δανείζονται;

Δεν δανείζεται το πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.), τα περιοδικά, το οπτικοακουστικό υλικό (cd-rom, dvd, cd μουσικής και βιντεοκασέτες), και το υλικό της Κλειστής Συλλογής. Χρήση των παραπάνω επιτρέπεται μόνο εντός της Βι.Κε.Π. Για το οπτικοακουστικό υλικό, διατίθεται και ο κατάλληλος εξοπλισμός.

Τί γίνεται σε περίπτωση καθυστερημένης επιστροφής δανεισμένου υλικού;

Σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερήσει να επιστρέψει ή να ανανεώσει υλικό που έχει στην κατοχή του, επιβαρύνεται με χρηματικό πρόστιμο 0.06 λεπτά ανά ημέρα, ανά τεκμήριο (πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής). Ανώτατο όριο είσπραξης προστίμου καθορίζεται το ποσό των 15 ευρώ.

Όταν υπάρχει κράτηση σε εκπρόθεσμο υλικό και γίνεται ανάκλησή του (διαδικασία recall), το πρόστιμο καθυστέρησης διαμορφώνεται στα 0.59 € ανά τεκμήριο (πρόστιμο ανάκλησης), ανά ημέρα καθυστέρησης, επιπροσθέτως του προστίμου καθυστερημένης επιστροφής, 0,06 €. Σε περίπτωση ανάκλησης, το όριο στο πρόστιμο των 15 ευρώ, δεν ισχύει. Επίσης, το πρόστιμο της ανάκλησης δεν ισχύει κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Τί γίνεται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του δανεισμένου υλικού;

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού, ο χρήστης υποχρεούται να το αντικαταστήσει με δική του επιβάρυνση. Σε περίπτωση που καταστεί αδύνατο να βρει ακριβώς το ίδιο, μπορεί να το αντικαταστήσει με κάποιο παρεμφερούς θέματος. Ο δανειζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη για το υλικό που έχει στην κατοχή του έως ότου το επιστρέψει στη Βι.Κε.Π.

Τί γίνεται σε περίπτωση απόπειρας κλοπής ή καταστροφής υλικού;

Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης αποκλείεται από όλες τις υπηρεσίες της Βι.Κε.Π., η οποία οφείλει να αναφέρει το περιστατικό στα ανώτερα όργανα του Ιδρύματος.

Τί γίνεται σε περίπτωση απώλειας της κάρτας-μέλους της Βι.Κε.Π.;

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας-μέλους, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Βι.Κε.Π. ώστε να ενημερώσει το πληροφοριακό της σύστημα. Για την έκδοση νέας, ο χρήστης θα πρέπει να προσκομίσει αστυνομική ταυτότητα και φωτογραφία. Για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας, απευθυνθείτε στη Γραμματεία των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τί είναι η ανάκληση;

Ανάκληση είναι η ενέργεια κατά την οποία, σε ειδικές περιπτώσεις, η Βι.Κε.Π. ζητά την άμεση επιστροφή υλικού πριν την ημερομηνία λήξης του δανεισμού του, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί άμεσα και για σύντομο χρονικό διάστημα (1-2 ημέρες) από άλλον χρήστη. Μετά τη χρήση του, το υλικό επιστρέφεται στον αρχικό χρήστη. Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτήν την ενέργεια.

Λογαριασμός Χρήστη - Weblogin

Μέσω weblogin, δηλαδή μέσω δημιουργίας λογαριασμού χρήστη, μπορείτε να έχετε προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τον λογαριασμό σας στη Βι.Κε.Π. Δηλαδή, μπορείτε "βλέπετε" τα βιβλία που έχετε δανειστεί, να τα ανανεώνετε, να κάνετε κράτηση, να "βλέπετε" το ιστοδικό δανεισμού σας κ.α., χωρίς τη μεσολάβηση του προσωπικού της Βι.Κε.Π. Περισσότερες πληροφορίες στον σχετικό, αναλυτικό οδηγό.

Χρήση συστήματος RFID στη διακίνηση του υλικού της Βι.Κε.Π.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης στα πλαίσια της πράξης «Β2 – Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Πολυτεχνείου Κρήτης», του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ολοκλήρωσε το υποέργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα τεχνολογίας RFID». Το σύστημα RFID (Radio Frequency Identification System) χρησιμοποιείται στη διακίνηση του υλικού της Βι.Κε.Π. Έτσι, από τις 30 Ιουνίου 2015 κι έπειτα, η Βι.Κε.Π. ολοκλήρωσε τη μετάβαση από το σύστημα barcode (που χρησιμοποιούσε η Βι.Κε.Π. μέχρι πρότινος) στο σύστημα RFID για τη διακίνηση (δανεισμός-επιστροφή) και ασφάλεια του υλικού της.

Μέρος τους συστήματος RFID αποτελεί και ο σταθμός αυτοεξυπηρέτησης χρήστη (selfcheck station), ο οποίος έχει εγκατασταθεί στο ισόγειο του κτιρίου Δ1 της Βι.Κε.Π. Ο σταθμός αυτός δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες αυτόνομα  να ενημερώνονται για τη δανειστική τους κατάσταση, να δανείζονται, να επιστρέφουν και να ανανεώνουν υλικό της Βι.Κε.Π.