Βιβλιογραφία μιας εργασίας είναι ο κατάλογος των πηγών που έχει μελετήσει ο ερευνητής για τη συγγραφή της εργασίας, άσχετα από το εάν έχει υιοθετήσει το περιεχόμενο τους.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές (in-text citations) είναι οι σημειώσεις οι οποίες  παρεμβάλλονται ως παρένθεση στο κυρίως σώμα του κειμένου και αναφέρουν τη πηγή από την οποία προήλθαν τα στοιχεία ή το απόσπασμα που παρατίθεται. Στη περίπτωση αυτή, οι παραπομπές καταγράφονται συγκεντρωτικά στο τέλος της εργασίας ως "Βιβλιογραφικές Αναφορές". Εναλλακτικά, οι βιβλιογραφικές παραπομπές μπορεί να έχουν μορφή υποσημείωσης με αρίθμηση στο τέλος της σελίδας ή του κεφαλαίου.


Η σύνταξη βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών πρέπει να ακολουθεί ένα από τα σχετικά διεθνή πρότυπα (citation styles). Στον ακαδημαϊκό χώρο υπάρχει πλήθος προτύπων. Παρακάτω δίνονται βασικές οδηγίες για κάποια από αυτά:

Harvard Style

Παραπομπές εντός κειμένου (in-text citations)

Κατά το πρότυπο του Harvard, οι παραπομπές εντός του κειμένου παρεμβάλλονται  -εντός παρενθέσεως- και συντάσσονται ως εξής:

Επίθετο συγγραφέα χρονολογία δημοσίευσης, π.χ. (Χατζηνικολάου 2002).

Επιπλέον, στην περίπτωση που το όνομα του συγγραφέα αναφέρεται στο κείμενο, τότε μέσα στην παρένθεση μπαίνει η χρονολογία και η σελιδαρίθμηση. Επομένως το κείμενο θα έχει τη μορφή:

Όπως αναφέρει και ο Χατζηνικολάου (2002, σ.102) "Το εκάστοτε μοντέρνο έχει μια διάρκεια: κάποτε η επικαιρότητά του ή η διάρκεια ουσιαστικής ακτινοβολίας του εξαντλείται."

Σύνταξη βιβλιογραφίας - βιβλιογραφικών αναφορών

Ανάλογα με το είδος της πηγής από την οποία προέρχεται η αναφορά, τα βιβλιογραφικά στοιχεία πρέπει να καταγράφονται όπως φαίνονται παρακάτω (προσοχή στα σημεία στίξης). Η τελική ταξινόμηση των αναφορών γίνεται αλφαβητικά βάσει του επιθέτου του πρώτου συγγραφέα.

Βιβλία ενός συγγραφέα
Επίθετο, Όνομα., Έτος έκδοσης. Τίτλος έργου. Έκδοση. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Παράδειγμα:
Λιοδάκης, Γιώργος., 1994. Γαιοπρόσοδος, επιτόκια και αγροτικές τιμές: οικονομικές πλευρές του αγροτικού ζητήματος. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.

Βιβλία δυο ή τριών συγγραφέων
Επίθετο, Όνομα. & Επίθετο, Όνομα., Έτος έκδοσης. Τίτλος έργου. Έκδοση. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Παράδειγμα:
Κουσκούκης, Κ. Ε. & Καρπούζης, Α., 2005. Σύγχρονη κλινική δερματολογία και αφροδισιολογία. Αθήνα: Πασχαλίδης.

Βιβλία τεσσάρων ή περισσότερων συγγραφέων
Επίθετο, Όνομα. κ.ά., Έτος έκδοσης. Τίτλος έργου. Έκδοση. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Παράδειγμα:
Ιωακείμογλου, Η. κ.ά., 1998. Ανεργία: μύθοι και πραγματικότητα. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις.

Κεφάλαιο βιβλίου
Επίθετο, Όνομα. Έτος έκδοσης. Τίτλος κεφαλαίου. Στο Όνομα Επίθετο, επιμ. Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. Αρίθμηση κεφαλαίου ή πρώτη και τελευταία σελίδα.

Παράδειγμα:
Μπόση, Μ., 1999. Η μετεξέλιξη της τρομοκρατίας σε διεθνές επίπεδο: νέες μορφές και δεδομένα. Στο Ν. Λιούσης & Σ. Ντάλης, επιμ. Οι διεθνείς σχέσεις στη μεταψυχροπολεμική εποχή: από τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα. Αθήνα: Παπαζήσης. σ. 241-256.

Άρθρο σε έντυπο περιοδικό
Επίθετο, Όνομα., Έτος Έκδοσης. Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Τόμος (Τεύχος), Σελίδες.

Παράδειγμα:
Γκαλέας, Θ., 1996. Η αναγκαιότητα της χρήσης της ελληνικής ιατρικής ορολογίας, όπως αποδεικνύεται στην πράξη παγκοσμίως. Επιθεώρηση Υγείας, 7(39), σ. 43-45.

Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού
Επίθετο, Όνομα., Έτος έκδοσης. Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού. Τόμος (Τεύχος), Σελίδες αν είναι διαθέσιμες, Διαθέσιμο στη: διεύθυνση ιστοσελίδας και επιπρόσθετες πληροφορίες όπως εκδότης [Ημερομηνία Πρόσβασης]

Παράδειγμα:
Lyons,Patrice A., 1995. Access to Digital Objects: A Communications Law Strategy. DLib Magazine. [Online] 1 (October), Διαθέσιμο στη: www.dlib.org/dlib/october95/10lyons.html [Ανακτήθηκε 30 Οκτωβρίου 2007]

Αναλυτικός οδηγός του Harvard Referencing System από τη βιβλιοθήκη του Anglia Ruskin University.

APA (American Psychological Association) Style

Παραπομπές εντός κειμένου (in-text citations)

Κατά το πρότυπο της APA, oι παραπομπές στο κείμενο παρατίθενται μέσα σε παρένθεση, π.χ. (Alladin, 1992) ή (Alladin, 1992: 4), όταν αναφέρεται και η σελίδα.

Σύνταξη βιβλιογραφίας - βιβλιογραφικών αναφορών

Στο τέλος του κειμένου οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα (προσοσχή στα σημεία στίξης):

Από βιβλίο ενός συγγραφέα
Επίθετο, Αρχικά. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος: υπότιτλος. Τόπος έκδοσης, Εκδότης.

π.χ  Ausubel, D.P. (1968). Educational psychology: a cognitive view. New York, Holt, Rinehart & Winston.

Βιβλίο με περισσότερους συγγραφείς

Επίθετο, Αρχικά., & Επίθετο, Αρχικά., &... (χρόνος έκδοσης). Τίτλος: υπότιτλος. Τόπος έκδοσης, Εκδότης.

π.χ Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication.Washington, DC: American Psychological Association.

Κεφάλαιο από βιβλίο πολλών συγγραφέων με editor

Επίθετο, Αρχικά., & Επίθετο, Αρχικά., &... (χρόνος έκδοσης). Τίτλος κεφαλαίου: υπότιτλος. Στο Αρχικά. Επίθετο (Ed.), Tίτλος βιβλίου (pp. σελιδαρίθμηση). Τόπος έκδοσης, Εκδότης.


π.χ O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and transformation. Στο B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer.


Άρθρο έντυπου περιοδικού
Επίθετο, Αρχικά. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, τόμος (τεύχος), σελιδαρίθμιση

π.χ Alladin, I. (1992). International co-operation in higher education: the globalization of universities. Higher Education in Europe, XVII (4), 4-13.

Άρθρο με πάνω από έξι συγγραφείς

Επίθετο, Αρχικά.,Επίθετο, Αρχικά.,Επίθετο, Αρχικά.,Επίθετο, Αρχικά.,Επίθετο, Αρχικά.,Επίθετο, Αρχικά., et al. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, τόμος (τεύχος), σελιδαρίθμιση

π.χ Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.

Χρησιμοποιούμε το et al. (και λοιποί) για να δηλώσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς.

Βιβλίο χωρίς συγγραφέα

Τίτλος βιβλίου. (χρόνος έκδοσης). Τόπος έκδοσης, εκδότης
π.χ Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.


Άρθρο από ηλεκτρονικό περιοδικό

Επίθετο, Αρχικά. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, τόμος (τεύχος),σελιδαρίθμιση. Ανακτήθηκε από: όνομα πηγής

Harrison, B., & Papa, R. (2005). The development of an indigenous knowledge program in a New Zealand Maori-language immersion school. Anthropology and Education Quarterly, 36(1), 57-72. Ανακτήθηκε απο: Academic Research Library database.

Πρακτικά συνεδρίου

Επίθετο, Αρχικά., & Επίθετο, Αρχικά. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος εισήγησης: υπότιτλος. Στο Αρχικά. Επίθετο εκδότη (Ed.), Τίτλος συνεδρίου (σελιδαρίθμηση). Τόπος διεξαγωγής συνεδρίου: διοργανωτής συνεδρίου

π.χ Shobhadevi, Y. J., & Bidarakoppa, G. S. (1994). Possession phenomena: As a coping behaviour. In G. Davidson (Ed.), Applying psychology: Lessons from Asia-Oceania (pp. 83-95). Carlton, Vic., Australia: Australian Psychological Society.

 

MLA Style

Παραπομπές εντός κειμένου (in-text citation)

Κατά το πρότυπο της MLA, οι παραπομπές παρεμβάλλονται στη ροή του κειμένου -εντός παρενθέσεως- και συντάσσονται ως εξής:
Επίθετο συγγραφέα σελιδαρίθμηση, π.χ. (Χατζηνικολάου 102).

Επιπλέον, στην περίπτωση που το όνομα του συγγραφέα αναφέρεται στο κείμενο, τότε μέσα στην παρένθεση μπαίνει μόνο η σελιδαρίθμηση. Επομένως το κείμενο θα έχει τη μορφή:
Όπως αναφέρει και ο Χατζηνικολάου (102) "Το εκάστοτε μοντέρνο έχει μια διάρκεια: κάποτε η επικαιρότητά του ή η διάρκεια ουσιαστικής ακτινοβολίας του εξαντλείται."

Σύνταξη βιβλιογραφίας - βιβλιογραφικών αναφορών

Βιβλία ενός συγγραφέα
Επίθετο, Όνομα. Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης, Έτος έκδοσης.

π.χ Λιοδάκης, Γιώργος. Γαιοπρόσοδος, επιτόκια και αγροτικές τιμές : οικονομικές πλευρές του αγροτικού ζητήματος. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1994.

Βιβλία δυο ή τριών συγγραφέων

Επίθετο, Όνομα, Όνομα Επίθετο και Όνομα Επίθετο. Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης, Έτος έκδοσης.

π.χ.Κουσκούκης, Κωνσταντίνος Ε., Α. Καρπούζης. Σύγχρονη κλινική δερματολογία και αφροδισιολογία. Αθήνα: Πασχαλίδης, 2005.

Βιβλία τεσσάρων ή περισσότερων συγγραφέων
Επίθετο, Όνομα, κ.ά. Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης, Έτος έκδοσης.

π.χ.Ιωακείμογλου, Η., κ. ά. Ανεργία: μύθοι και πραγματικότητα. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1998.

Κεφάλαιο βιβλίου
Δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Άρθρα στα περιοδικά
Επίθετο, Όνομα. «Τίτλος άρθρου.» Τίτλος περιοδικού. Τόμος ή Τεύχος (Έτος Έκδοσης): Σελίδες.
π.χ. Γκαλέας, Θ. «Η αναγκαιότητα της χρήσης της ελληνικής ιατρικής ορολογίας, όπως αποδεικνύεται στην πράξη παγκοσμίως.» Επιθεώρηση Υγείας. 39 (1996): 43-45.

Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού
Επίθετο, Όνομα. «Τίτλος άρθρου». Τίτλος περιοδικού Τόμος. Τεύχος (Έτος): Σελίδες αν είναι διαθέσιμες. Ημερομηνία Πρόσβασης <Ηλεκτρονική διεύθυνση>

π.χ. Lyons,Patrice A. "Access to Digital Objects: A Communications Law Strategy." DLib Magazine 1. October (1995). 30 Οκτ. 2007

 

Πηγή: Ωρίων: πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού. Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειου ΤΕ.Ι. Θεσσαλονίκης.