Η συλλογή της Βι.Κε.Π. περιλαμβάνει τις παρακάτω μορφές υλικού:

Έντυπο Υλικό

Το έντυπο υλικό αφορά σε έντυπα περιοδικά, βιβλία, διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, πρότυπα, χάρτες, ανάτυπα, εφήμερα (αφίσες, κατάλογοι εκθέσεων κ.λπ.)

Μη έντυπο υλικό

Το μη έντυπο υλικό αφορά σε βιντεοκασσέτες, κασσέτες ήχου, δισκέτες, DVDs, CD-ROMs, Microfiche/film

Ηλεκτρονικό Υλικό

Το ηλεκτρονικό υλικό αφορά στην ηλεκτρονική πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης. Η Βι.Κε.Π. παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο πλήρες κείμενο πολλών περιοδικών ξένων εκδοτικών οίκων (Elsevier, Springer, Kluwer κ.λπ). Επίσης παρέχει πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων (WoS ISI, MathSciNet κ.λπ.)

Εντοπισμός Υλικού

Όλο το έντυπο και μη έντυπο υλικό της Βι.Κε.Π. είναι καταχωρημένο και αναζητήσιμο από τον αυτοματοποιημένο κατάλογο OPAC. Όσον αφορά στο ηλεκτρονικό υλικό, τα μεν ηλεκτρονικά βιβλία είναι επίσης προσβάσιμα από τον OPAC ενώ η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά και τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων γίνεται από την ενότητα "Πληροφοριακές Πηγές" της ιστοσελίδας της Βι.Κε.Π.

Το υλικό της Βι.Κε.Π. οργανώνεται στις παρακάτω συλλογές ως εξής

Κύρια Συλλογή

Η Κύρια Συλλογή βιβλίων αποτελεί τον κύριο όγκο του έντυπου υλικού της Βι.Κε.Π. και περιλαμβάνει μονογραφίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές. Θεματικά καλύπτει τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρουν άμεσα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Οικονομικά, Τεχνολογία, Μηχανολογία-Μηχανική, Γεωλογία, Προγραμματισμό, Γεωγραφία, Management, Γεωγραφία, Αρχιτεκτονική. Επίσης, εντάσσεται σε αυτήν και υλικό ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως: Τέχνη, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Ιστορία και Ψυχολογία. 

Στην Κύρια Συλλογή βρίσκονται ενσωματωμένες και οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας (π.χ. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο). 

Το υλικό της Κύριας Συλλογής τοποθετείται στον 1ο και 2ο όροφο του κτιρίου Δ1  της Βι.Κε.Π.  Η τοποθέτηση του υλικού στα ράφια ακολουθεί το ταξινομικό σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC Classification System), το οποίο είναι αλφαριθμητικό και βασίζεται στον διαχωρισμό της γνώσης σε θεματικές κατηγορίες που ορίζονται από γράμματα του λατινικού αλφαβήτου. 

Περιοδικά

Η Βι.Κε.Π. αναπτύσσει συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών δημοσιευμάτων, η οποία αποτελείται από τις τρέχουσες έντυπες συνδρομές και τους βιβλιοδετημένους τόμους παλαιότερων ετών. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει το περιοδικό που τον ενδιαφέρει μέσω του αυτοματοποιημένου καταλόγου (OPAC) και να δει ποια τεύχη υπάρχουν για κάθε χρονιά. Τα περιοδικά δεν δανείζονται, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα φωτοτύπησης άρθρων και η μελέτη εντός της Βι.Κε.Π.

Τα τρέχοντα τεύχη των ξενόγλωσσων περιοδικών τοποθετούνται στον 1ο όροφο του κτιρίου Δ1 της Βι.Κε.Π. ενώ τα τρέχοντα τεύχη ελληνόγλωσσων περιοδικών τοποθετούνται στον 2ο όροφο του ίδιου κτιρίου. Τα τεύχη περιοδικών των παρελθόντων ετών τοποθετούνται βιβλιοδετημένα στο υπόγειο του κτιρίου Δ1. Όλα τα περιοδικά είναι ταξιθετημένα αλφαβητικά κατά τίτλο.

Βιβλία Εξαμήνου

Τα Βιβλία Εξαμήνου αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι του δανειζόμενου υλικού της Βι.Κε.Π. Πρόκειται για βιβλία που τηρούνται σε πολλαπλά αντίτυπα και αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης συγκεκριμένων μαθημάτων. Για τον λόγο αυτό, οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να τα δανειστούν για όλο το ακαδημαϊκό εξάμηνο. Βρίσκονται τοποθετημένα στο υπόγειο του κτιρίου Δ1 της Βι.Κε.Π.

Διπλωματικές Εργασίες

Οι έντυπες διπλωματικές εργασίες που καταθέτουν οι προπτυχιακοί φοιτητές στη Βι.Κε.Π. για την περάτωση των σπουδών τους αποτελούν μια χωριστή κατηγορία δανειζόμενου υλικού. Βρίσκονται τοποθετημένες κατά αύξοντα αριθμό στο υπόγειο του κτιρίου Δ1 της Βι.Κε.Π. Ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει τον αύξοντα αριθμό της εργασίας που τον ενδιαφέρει κατα την αναζήτηση στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) (προηγείται η ένδειξη ΔΙΠ). 

Σημαντικός αριθμός των εργασιών αυτών είναι προσβάσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή από την URL διεύθυνση που δίνεται στο πεδίο "Ηλεκτρονική τοποθεσία" της εγγραφής στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) ή/και από το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πληροφοριακό Υλικό

Η Συλλογή Πληροφοριακού Υλικού (Reference Collection) περιλαμβάνει τα λεξικά, τις εγκυκλοπαίδειες, τους άτλαντες, τα εγχειρίδια, τα βιβλία με στατιστικά στοιχεία και νομοθεσίες, δηλαδή υλικό το οποίο ο χρήστης πιθανόν να θελήσει να συμβουλευτεί κατά την διάρκεια της μελέτης του. Το υλικό αυτό είναι μη δανειζόμενο και χρήση του μπορεί να γίνει μόνο εντός της Βι.Κε.Π. Βρίσκεται τοποθετημένο στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του κτιρίου Δ1 της Βι.Κε.Π. και κάθε τεκμήριο είναι σηματοδοτημένο στη ράχη με το γράμμα 'R' σε κόκκινο πλαίσιο.

Ανάτυπα

Ανάτυπο ονομάζεται αναδημοσίευση ή ανατύπωση αυτοτελούς κειμένου το οποίο έχει δημοσιευθεί αρχικά σε συλλογική έκδοση και η κυκλοφορία του σε αυτοτελή μορφη.

Η Βι.Κε.Π. αναπτύσσει μια συλλογή ανατύπων ερευνητικών εργασιών πάνω στα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρουν την Πολυτεχνειακή Κοινότητα. Το υλικό αυτό δεν δανείζεται και ο χρήστης μπορεί να το μελετήσει ή να το φωτοτυπήσει αφού το ζητήσει από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Βι.Κε.Π.

Οπτικοακουστικό (Ο/Α) Υλικό

Η συλλογή Ο/Α υλικού αποτελείται από: 

  • Βιντεοκασσέτες - DVD ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου 
  • CD-ROM συνοδευτικά βιβλίων και περιοδικών με εφαρμογές, προγράμματα και βάσεις δεδομένων
  • CDs Μουσικής 
  • Microfiche/Microfilm 
  • Δισκέτες Η/Υ 

Στο κτίριο Δ1 της Βι.Κε.Π. διατίθεται  απαιτούμενος εξοπλισμός για την αναπαραγωγή και παρακόλουθηση οπτικοακουστικού του υλικού ο οποίος περιλαμβάνει: 

  1. Σύστημα παρουσιάσεων (σύστημα παρουσίασης διπλωματικών εργσιών, ομαδικής παρακολούθησης οπτικοακουστικού υλικού και προβολής του έργου της βιβλιοθήκης εντός και εκτός του χώρου αυτής (π.χ. συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες).
  2. Σύστημα αναπαραγωγής DVD για τη παρακολούθηση ταινιών.
  3. Υποσύστημα δορυφορικών δεκτών με τηλεόραση που δίνουν την δυνατότητα παρακολούθησης δορυφορικών προγραμμάτων. 

Το Ο/Α υλικό δεν δανείζεται. Ο χρήστης σε συννενόηση με το προσωπικό μπορεί να κάνει χρήση του παραπάνω εξοπισμού ή να αναπαράγει το υλικό στον δικό του φορητό Η/Υ, πάντα μέσα στην Βιβλιοθήκη. 

Εξαίρεση αποτελούν τα CD-ROM και οι δισκέτες που είναι συνοδευτικά βιβλίων. Αυτά δανείζονται μαζί με τα τεκμήρια που συνοδεύουν. 

Κλειστή Συλλογή

Η Κλειστή Συλλογή (Reserve Collection) δημιουργήθηκε ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό μεγάλης ζήτησης, από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Περιλαμβάνει έντυπο υλικό όπως βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, νομοθεσία που αφορά τις διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος κ.λπ., τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πίσω από τον πάγκο δανεισμού, καθώς και μη έντυπο υλικό, όπως cd-roms.

Στην Κλειστή Συλλογή εντάσσεται υλικό που ανήκει στην Κύρια Συλλογή της Βι.Κε.Π. κατόπιν αιτήσεως του διδακτικού προσωπικού ή προορίζεται εξ' αρχής για να τοποθετηθεί εκεί. Πρόκειται κυρίως για υλικό που συστήνεται ως βιβλιογραφία για την εκπόνηση εργασιών ή συμβολή στην εξεταστέα ύλη μαθημάτων. Η διάρκεια παραμονής του σε αυτήν καθορίζεται από τις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να έχουν έρθει σε συνεννόηση με την Βι.Κε.Π.τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν γνωστοποιήσουν τις λίστες συνιστώμενης βιβλιογραφίας στους φοιτητές, ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα η Κλειστή Συλλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Ένταξης Βιβλίου στη Κλειστή Συλλογή και να την καταθέσουν υπογεγγραμμένη στο γραφείο εξυπηρέτησης της Βι.Κε.Π.

Το έντυπο υλικό της Κλειστής Συλλογής δεν δανείζεται. Διατίθεται μόνο για μελέτη εντός του χώρου της Βι.Κε.Π.