Εγγραφή στη Βι.Κε.Π.

Για την χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Βι.Κε.Π του Πολυτεχνείου Κρήτης απαιτείται η εγγραφή σε αυτήν και η απόκτηση κάρτας-μέλους . Ως χρήστες της Βι.Κε.Π. μπορούν να εγγραφούν όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και άλλο προσωπικό) καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων, ως εξωτερικοί χρήστες. 

Για την εγγραφή των μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας: Οι κάτοχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας, παρακαλούνται να προσέλθουν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού ώστε να ενεργοποιηθεί η ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ως κάρτα-μέλους Βι.Κε.Π. Όσοι δεν διαθέτουν ακαδημαϊκή ταυτότητα, τους εκδίδεται νέα κάρτα-μέλους (με τη νέα μορφή γραμμωτού κώδικα για χρήστες). Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, η προσκόμιση μίας πρόσφατης φωτογραφίας τύπου αστυνομικής ταυτότητας, το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας όταν πρόκειται για φοιτητές ή σύμβαση εργασίας με το ίδρυμα όταν πρόκειται για διδακτικό ή ερευνητικό προσωπικό.

Για την εγγραφή εξωτερικών χρηστών: Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων που θέλουν να εγγραφούν πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα, να προσκομίζουν μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας και ένα λογαριασμό κοινής ωφελείας ως αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.

Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στη Βι.Κε.Π., πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής ή το έντυπο "Αίτηση νέου μέλους" (για τους εξωτερικούς χρήστες) που θα βρουν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Βι.Κε.Π. Το έντυπο μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά, το καταθέτουν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού. Η κάρτα-μέλους ενεργοποιείται επιτόπου ή εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής (έντυπης ή ηλεκτρονικής), αποδέχεστε τους όρους που διέπουν την έκδοση κάρτας-μέλους και τον εσωτερικό κανονισμό της Βι.Κε.Π.

Όροι κάρτας-μέλους Βι.Κε.Π.

1. Η κάρτα-μέλους είναι αυστηρά προσωπική και το δικαίωμα δανεισμού μέσω αυτής, δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους.

2. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας-μέλους ή αλλαγή των στοιχείων διεύθυνσης και επικοινωνίας, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βι.Κε.Π.

3. Η έκδοση κάρτας-μέλους είναι δωρεάν.

4. Ο χρήστης οφείλει να επιδεικνύει την κάρτα-μέλους σε κάθε συναλλαγή του με τη Βι.Κε.Π.

Η Βι.Κε.Π. χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των μελών της για τους παρακάτω λόγους:

 • τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διεργασιών για την παροχή των υπηρεσιών της προς τα μέλη της
 • την επικοινωνία με τα μέλη της για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους (ενημερώσεις και υπενθυμίσεις).

Η Βι.Κε.Π. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών της σε κανένα τρίτο φορέα, εκτός κι αν αυτό επιτάσσεται από την κείμενη νομοθεσία.

Κανονισμός δανεισμού

Η διάρκεια δανεισμού καθώς και ο αριθμός των δανειζομένων τεκμηρίων εξαρτώνται από την κατηγορία χρήστη όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία Χρήστη Αριθμός Βιβλίων Χρόνος Δανεισμού
ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ 25 Βιβλία 3 Μήνες
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 15 Βιβλία 2 Μήνες
Προπτυχιακοί Φοιτητές 5 Βιβλία (& 10 Εξαμήνου) 20 Ημέρες (& 6μήνες)
Εξωτερικοί Χρήστες 5 Βιβλία 20 Ημέρες
Διοικητικό Προσωπικό 5 Βιβλία 20 Ημέρες

 

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες χρηστών μπορούν να ανανεώσουν το υλικό που έχουν δανειστεί έως και τρεις (3) συνεχόμενες φορές είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω weblogin, είτε με προσωπική παρουσία χωρίς να χρειάζεται να το επιστρέψουν, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη (δεν έχει γίνει κράτηση, δηλαδή). 

Η ημερομηνία επιστροφής αναγράφεται σε ειδική καρτέλα στο πίσω μέρος του βιβλίου ή φαίνεται στην απόδειξη που εκδίδει ο Σταθμός Αυτοεξυπηρέτησης Χρηστών. 

Καθυστέρηση Επιστροφής Υλικού

Σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερήσει να ανανεώσει ή να επιστρέψει υλικό που έχει στην κατοχή του, επιβαρύνεται με χρηματικό πρόστιμο 0.06 λεπτά ανά ημέρα, ανά τεκμήριο (πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής). Ανώτατο όριο είσπραξης προστίμου καθορίζεται το ποσό των 15 ευρώ.

Όταν υπάρχει κράτηση σε εκπρόθεσμο υλικό και γίνεται ανάκλησή του (διαδικασία recall), το πρόστιμο καθυστέρησης διαμορφώνεται στα 0.59 € ανά τεκμήριο (πρόστιμο ανάκλησης), ανά ημέρα καθυστέρησης, επιπροσθέτως του προστίμου καθυστερημένης επιστροφής, 0,06 €. Σε περίπτωση ανάκλησης, το όριο στο πρόστιμο των 15 ευρώ, δεν ισχύει. Επίσης, το πρόστιμο της ανάκλησης δεν ισχύει κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Η Βι.Κε.Π. ενημερώνει, σε αρκετές περιπτώσεις, τους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δανεισμένο υλικό που έχει λήξει, ώστε να προβούν άμεσα στην επιστροφή ή ανανέωσή του. Ωστόσο πρέπει επισημανθεί ότι η παραπάνω υπηρεσία ειδοποίησης δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την προσωπική ευθύνη του χρήστη για την έγκαιρη επιστροφή του υλικού στη Βι.Κε.Π., αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. 

Η Βι.Κε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις υπηρεσίες σε χρήστες που οφείλουν δανεισμένο υλικό ή δεν δέχονται να εξοφλήσουν το χρηματικό πρόστιμο. 

Κράτηση Υλικού

Όταν το υλικό που επιθυμεί να δανειστεί ο χρήστης είναι ήδη δανεισμένο σε άλλον, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει κράτηση στο υλικό αυτό ώστε να εξασφαλίσει ότι θα είναι ο επόμενος που θα το δανειστεί. Υλικό για το οποίο έχει γίνει κράτηση δεν μπορεί να ανανεωθεί. Μόλις επιστραφεί, η Βι.Κε.Π. ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή του, σε περίπτωση όμως που αυτός δεν προσέλθει σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών το τεκμήριο τοποθετείται ξανά στο ράφι ή ειδοποιείται ο επόμενος που έχει κάνει κράτηση.

Ανάκληση Υλικού

Ανάκληση είναι η υπηρεσία κατά την οποία σε είδικές περιπτώσεις η Βι.Κε.Π. ζητά την άμεση επιστροφή υλικού πριν την ημερομηνία λήξης του δανεισμού, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί άμεσα και για σύντομο χρονικό διάστημα (1-2 ημέρες) από άλλον χρήστη. Μετά τη χρήση του το υλικού επιστρέφεται στον αρχικό χρήστη.  

Απώλεια Υλικού

Ο χρήστης έχει την απόλυτη ευθύνη του υλικού που δανείζεται. Συνεπώς, οφείλει να το επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία το δανείστηκε. Αν το υλικό έχει φθαρεί ολοκληρωτικά ή έχει χαθεί, ο χρήστης οφείλει να το αντικαταστήσει με δικά του έξοδα, με το ίδιο ή παρεμφερούς θέματος. 

Γενικοί κανόνες χρήσης της Βι.Κε.Π.

Η εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης απαιτεί σωστή συνεργασία χρηστών και προσωπικού, η οποία επιτυγχάνεται τηρώντας τους κανόνες που ισχύουν για την χρήση κάθε υπηρεσίας χωριστά (βλ. menu Υπηρεσίες) καθώς και την συμμόρφωση με τις γενικές αρχές συμπεριφοράς που φαίνονται παρακάτω: 

 • Κατά την είσοδό τους στους χώρους της Βι.Κε.Π., όλοι οι χρήστες προτρέπονται να ασφαλίζουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στα ειδικά ντουλαπάκια (lockers) που διατίθενται για τον σκοπό αυτό. Η είσοδος ζώων, εκτός συνοδών ατόμων, απαγορεύεται αυστηρά εντός του φυσικού χώρου της Βι.Κε.Π.
 • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ποτών και τροφίμων στους χώρους της Βι.Κε.Π. και των αναγνωστηρίων. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα μπουκάλια νερού που σφραγίζουν. 
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Βι.Κε.Π.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου. Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να είναι στην 'αθόρυβη ειδοποίηση κλήσης' και τυχόν επείγουσες συνομιλίες θα πρέπει να γίνονται εκτός των χώρων μελέτης. 
 • Όλοι οι χρήστες δεσμεύονται να μην θορυβούν κατά την παραμονή τους στους χώρους της Βι.Κε.Π. Θα πρέπει να μιλούν χαμηλοφώνως και να σέβονται όσους εκείνη την ώρα μελετούν. Για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών διατίθενται ειδικά δωμάτια ομαδικής μελέτης στο κτίριο Δ1 ώστε να μπορούν να συνεργάζονται χωρίς να ενοχλούν τους υπόλοιπους.
 • Είναι σημαντικό οι χρήστες να σέβονται το υλικό (βιβλία, περιοδικά, cd-rom κ.α.) το οποίο μεταχειρίζονται καθώς και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της Βι.Κε.Π. Απόπειρα καταστροφής ή κλοπής υλικού διώκεται ποινικά. 
 • Το υλικό δεν θα πρέπει να επανατοποθετείται στα ράφια από τους χρήστες. Μπορούν να το αφήνουν στα τραπέζια των αναγνωστηρίων και το προσωπικό της Βι.Κε.Π. θα μεριμνήσει για την σωστή επανατοποθέτηση του. 
 • Οι χρήστες θα πρέπει να διατυπώνουν με ευγένεια τα αιτήματά τους προς το προσωπικό της Βι.Κε.Π. και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του. Όλα τα προβλήματα που προκύπτουν θα πρέπει να επιλύονται με ευγένεια, καλή διάθεση και συνεργασία. Οι χρήστες μπορούν να διατυπώνουν τα αιτήματα τους είτε εγγράφως στις ειδικές φόρμες που διατίθενται με τίτλο 'Πείτε μας την γνώμη σας', είτε προφορικά στην βιβλιοθηκονόμο που βρίσκεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού. Το προσωπικό της Βι.Κε.Π. βρίσκεται εκεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και την επίλυση κάθε πιθανού προβλήματος.
 • Τέλος, από την υπηρεσία έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των χρηστών στους χώρους της Βι.Κε.Π. σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σύστημα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, έξοδοι κινδύνου, φωτεινή σήμανση κ.λπ.). Επίσης, οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλο το υλικό της Βι.Κε.Π. προστατεύεται με ειδικό αντικλεπτικό σύστημα. 

 Οι χρήστες με την εγγραφή τους ως μέλη της Βι.Κε.Π. οφείλουν να ενημερώνονται για όλα τα παραπάνω και να τα τηρούν.

 Εσωτερικός Κανονισμός και Οργανόγραμμα (.pdf)