Παραγγελία Υλικού

Η παραγγελία υλικού γίνεται κατόπιν αιτήσεως του διδακτικού ή ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος και καθορίζεται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.). Οι παραγγελίες αφορούν κάθε είδους υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό κ.α.). Επίσης, η Βι.Κε.Π. μπορεί να προμηθευτεί υλικό που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και παροχή των υπηρεσιών της. 

Αίτηση παραγγελίας γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την "Αίτηση παραγγελίας υλικού προς αγορά".

Μετά την παραλαβή και τεχνική επεξεργασία του, το υλικό τοποθετείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε ειδικό χώρο, εκτός της Κύριας Συλλογής, και ειδοποιείται για την παραλαβή του ο παραγγέλλων. Για όσο διάστημα τα τεκμήρια παραμένουν στο ράφι 'Νέων Παραλαβών', ο παραγγέλλων διατηρεί προτεραιότητα δανεισμού. 

Δωρεές

Η Βι.Κε.Π. δέχεται δωρεές υλικού από ιδιώτες και άλλες βιβλιοθήκες, βάσει αξιολόγησης. Η Βι.Κε.Π. εμπλουτίζεται επίσης με τη συγγραφική δραστηριότητα μελών του Ιδρύματος (άρθρα, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικά, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία). 

Προσκτήσεις Περιοδικών

Για την έναρξη συνδρομής σε κάποιο τίτλο έντυπου ή ηλεκτρονικού περιοδικού ακολουθείται η εξής  διαδικασία. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει το αίτημα του στην Γενική Συνέλευση της Σχολής του και να πάρει την αντίστοιχη έγκριση μέχρι τον Οκτώβριο του εκάστοτε τρέχοντος έτους, ώστε η συνδρομή να ξεκινήσει από την αρχή του επόμενου ημερολογιακού έτους. Η Βι.Κε.Π. καταρτίζει λίστα με όλα τα εγκεκριμένα αιτήματα, και ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, προωθεί τα αιτήματα για νέες συνδρομές περιοδικών στον προμηθευτή της. Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν την παραπάνω διαδικασία καθώς δεν μπορεί να γίνει παραγγελία τίτλου περιοδικού εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου.