Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 1 "Υπηρεσία Δημιουργίας Ιδρυματικού Αποθετηρίου/ Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης" της Πράξης με τίτλο "Β2 - Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Πολυτεχνείου Κρήτης", του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η Πράξη υλοποιείται από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του ΙΑ έγινε από το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών (TUC/MUSIC) της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Το ΙΑ αποτελεί την υποδομή του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη συγκέντρωση, οργάνωση, διαχείριση, διάθεση και προβολή του παραγόμενου πνευματικού έργου των μελών του Ιδρύματος, καθώς και την διατήρησή του σε βάθος χρόνου. Το υλικό που συγκεντρώνεται διατίθεται ελεύθερα στο ευρύ κοινό αφού το ΙΑ υιοθετεί πολιτικές ανοικτής πρόσβασης. Το ΙΑ έχει αναπτυχθεί με λογισμικό του εργαστηρίου TUC/MUSIC και υλοποιεί το πρωτόκολλο συγκομιδής μεταδεδομένων OAI-PΜΗ, βάσει του οποίου καθίσταται αναζητήσιμο από διάφορους διεθνείς δικτυακούς τόπους, συσσωρευτές και μηχανές αναζήτησης.

Το ΙΑ προσφέρεται για κατάθεση, μέσω αυτό-αρχειοθέτησης (self-archiving),  τεκμηρίων μόνο στα μέλη της κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στην αυτο-αρχειοθέτηση τεκμηρίων, ο χρήστης που καταθέτει ένα τεκμήριο είναι και δημιουργός του και κατέχει τουλάχιστον ένα μέρος από τα πνευματικά του δικαιώματα.

Τα τεκμήρια που κατατίθενται στο ΙΑ δεν αξιολογούνται από καμία επιστημονική επιτροπή του ΙΑ. Η εγκυρότητα και η αυθεντικότητά τους υπόκεινται στην ευθύνη των δημιουργών τους.

Η δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας του ΙΑ ξεκίνησε την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014. Από τότε έως σήμερα, οι καταθέτες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές κυρίως) έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά την εργασία τους στο ΙΑ. Η υποβολή των εργασιών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο της αποφοίτησης του φοιτητή. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της εργασίας, έπεται έλεγχος του λογαριασμού του φοιτητή στη Βι.Κε.Π. και, εφόσον δεν εκκρεμεί  κάποια οφειλή, η κατάθεση ελέγχεται, εγκρίνεται και δημοσιεύεται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο και αυτομάτως αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα οι απαιτούμενες βεβαιώσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακήρυξης/αναγόρευσης του, στη Γραμματεία της Σχολής του.

Μετά την απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (391/6-11-2014 Συνεδρίαση), η οποία ενέκρινε την πολιτική του ΙΑ και την πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΙΑ τίθεται πλέον σε παραγωγική λειτουργία και αποτελεί το κύριο σύστημα αρχειοθέτησης, δημοσίευσης, αποτίμησης και αξιολόγησης του παραγόμενου πνευματικού έργου του Ιδρύματος.

Το ΙΑ είναι συμβατό με τις βασικές απαιτήσεις του OpenAIRE (ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αξιοποίησης αποθετηρίων για την προαγωγή της Ανοικτής Επιστήμης). Διαλειτουργεί με την DataCite για την απόδοση μοναδικών αναγνωριστικών (DOIs) στα τεκμήρια που κατατίθενται στο ΙΑ. Επίσης, έχει περιληφθεί στο ROARMAP (διεθνές μητρώο πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης) και στο OpenDOAR (διεθνής κατάλογος αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης). Τέλος, ευρετηριάζεται από το openarchives.gr (πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού) και την εφαρμογή ελέγχου πρωτοτυπίας κειμένων Turnitin.

Είσοδος στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πληροφορίες
•    Μαρία Νταουντάκη, τηλ.: 28210 37277, e-mail: repository-library<στο>tuc.gr
•    Χαρά Ντουντουνάκη, τηλ.: 28210 37436, e-mail: repository-library<στο>tuc.gr  
•    Για τεχνικές πληροφορίες, επικοινωνήστε στο dias.admin<στο>tuc.gr