Η χρήση αυτής της φόρμας είναι μόνο εφικτή με τη χρήση λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Κλειστή Συλλογή περιλαμβάνει υλικό όπως βιβλία, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ., που ήδη υπάρχει στη συλλογή της Βι.Κε.Π. και που προτείνεται από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ως απαραίτητο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες συγκεκριμένου μαθήματος. Το υλικό αυτό δεν δανείζεται αλλά χρησιμοποιείται μόνο για επιτόπια μελέτη (εντός των χώρων της Βι.Κε.Π.).