Η Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης, χρηματοδοτούμενη αρχικώς από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, άρχισε να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000, το 2004. Πιστοποιήθηκε από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης το 2006. Από το 2009 κι έπειτα, επαναπιστοποιήθηκε και έκτοτε εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001. Η τωρινή έκδοση του ΣΔΠ είναι του 2015 (ISO 9001: 2015).

 

Πολιτική Ποιότητας Βι.Κε.Π.

 Η Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπεί στην υποστήριξη, ενίσχυση και προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών και επιπλέον στη συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση τόσο των εκπαιδευτικών στόχων, όσο και του κοινωνικού ρόλου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η αποστολή της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η υποστήριξη των τρεχόντων και προβλεπόμενων ερευνητικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επιπλέον, η Βι.Κε.Π. παρέχει πληροφόρηση στο αναγνωστικό κοινό της πόλης των Χανίων, είτε πρόκειται για ιδιώτες ή για οργανισμούς.

Η Βι.Κε.Π.θα μεταφράζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε ανάλογα προγράμματα παροχής υπηρεσιών. Όραμα της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η προαγωγή και διάχυση της γνώσης, της σοφίας και της κατανόησης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και μέσω της επιρροής που δίνει ως παράδειγμα η λειτουργία της.

Η Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης θα βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της με σκοπό το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών της.

Σε σύνοψη η Πολιτική Ποιότητας της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης αναφέρεται στα παρακάτω:

 • Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας της Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Απαιτήσεις Χρηστών/Ενδιαφερομένων μερών
 • Συνεχής Βελτίωση
 • Ικανοποίηση του Χρήστη

Στόχοι Βι.Κε.Π.

Οι παρακάτω στόχοι αποτελούν το πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης σε καθημερινή βάση και τον οδηγό για την επιδίωξη των σκοπών της. Οι στόχοι αυτοί είναι:

 • Η συνεχής επιδίωξη για την κατάρτιση μιας ποιοτικής και πλούσιας συλλογής, έντυπης, μη έντυπης και ηλεκτρονικής σχετικής με τους στόχους του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Η υιοθέτηση των εθνικών και διεθνών προτύπων, καθώς και συμβατών συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης προκειμένου να διευκολύνονται οι συνεργασίες και ο συντονισμός με άλλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Η εξασφάλιση επαρκούς χώρου και η διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η διευκόλυνση της ατομικής και ομαδικής μελέτης και έρευνας.
 • Η εξασφάλιση του απαραίτητου και κατάλληλου εξοπλισμού για τις τρέχουσες και τις ενδεχόμενες νέες ανάγκες.
 • Η αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση του υλικού της συλλογής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρή και η έγκυρη αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Η άμεση παράδοση του υλικού στο αναγνωστικό κοινό.
 • Η μέριμνα για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων και η αποτελεσματική δαιχείριση τους.
 • Η εξασφάλιση ικανοποιητικού ωραρίου λειτουργίας για τους χρήστες της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Η στενή συνεργασία της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους σπουδαστές και τη Διοιίκηση του Ιδρύματος, για τη συνεχή παρακολούθηση των τρεχουσών και συνεχώς διαμορφώμενων αναγκών τους.
 • Η διευκόλυνση και προώθηση της πρόσβασης στην ταχεώς αυξανόμενη διεθνώς συλλογή ηλεκτρονικών πηγών πρωτογενούς και δευτερογενούς πληροφορίας.
 • Η κατάρτιση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους χρήστες, για την ευχέρεια πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης και την αποτελεσματική αξιοποίηση τους.
 • Η σύνδεση και η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες και σχετικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, για την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών και την προώθηση της επικοινωνίας.
 • Η προβολή και η προώθηση των υπηρεσιών της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης μέσω της έκδοσης ειδικών ενημερωτικών εντύπων, της δημιουργίας ηλεκτρονικής σελίδας στο Internet και της οργάνωσης εκδηλώσεων.
 • Η στελέχωση των υπηρεσιών της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης με κατάλληλο και επαρκές προσωπικό.
 • Η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης σε σχέση με τις εξελίξεις στην Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης και το πως αυτές οι εξελίξεις μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω αντικειμενικών στόχων η Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να εφαρμόσει τα ακόλουθα:

 1. Να ενθαρρύνει τη συλλογική προσπάθεια για πρόληψη λαθών και επίλυση προβλημάτων.
 2. Να εκπαιδεύει κατάλληλα όλους τους εργαζόμενους στη Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης.
 3. Να αναγνωρίζει την υπευθυνότητα κάθε εργαζόμενου σε θέματα που αφορούν την ποιότητα.
 4. Να ενθαρρύνει το προσωπικό να θέτει υπό αμφισβήτηση διαδικασίες που παράγουν μη συμμορφώσεις.
 5. Να αναγνωρίζει την συνεισφορά και τη διάθεση βελτίωσης των εργαζομένων της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης.
 6. Να μειώνει τις σπατάλες και την ανταποδοτικότητα όπου αυτές εντοπιστούν.
 7. Να προσπαθεί συνεχώς για πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων των χρηστών.
 8. Να επιδιώκει την αναγνώριση των χρηστών για ποιοτική βελτίωση.

Έρευνες αξιολόγησης σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών

Έρευνα αξιολόγησης σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών ακ. έτους 2023-2024