Γενικά – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 1997 ως ανεξάρτητη διοικητική υπηρεσία, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με βάση το Νόμο 2472/97. Βασική αρχή της, «Κάθε πολίτης πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει κάθε στιγμή ποιος, πού, πότε, πώς και γιατί επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία». Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Νομικό πλαίσιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βι.Κε.Π. υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000. όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (κανονισμός 2016/679).

Ο Νόμος 2472/97 αναφέρεται στην «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής, και θεσπίστηκε όπως όριζε η οδηγία 95/46/ΕΚ. Με λίγα λόγια, καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων και των υπηρεσιών που «εκτελούν την επεξεργασία» και θέτει τα δικαιώματα προστασίας των ατόμων, όσον αφορά την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων.

Βασικά δικαιώματα των πολιτών

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων 2016/679, τα βασικά δικαιώματα των πολιτών είναι:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης.
 3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 4. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.
 5. Δικαίωμα στη λήθη.
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Πολιτική της Βι.Κε.Π.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, που διαβιβάζονται στην Βι.Κε.Π. από τον χρήστη, υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 ως ισχύει. Η Βι.Κε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγή των όρων της υπάρχουσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων για την εναρμόνισή της με το νομικό πλαίσιο. Επίσης, διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων εκάστου χρήστη και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), παρά μόνο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εάν ο χρήστης των υπηρεσιών της Βι.Κε.Π. δεν επιθυμεί τα προσωπικά του στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με τον Ν.2472/97, οφείλει να το γνωρίσει εγγράφως στην Βι.Κε.Π, συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής αιτήματος που βρίσκεται εδώ.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Βι.Κε.Π. συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις παρακάτω περιπτώσεις όπου ο επισκέπτης/χρήστης:

 • εγγράφεται στην Βι.Κε.Π., αποκτώντας προσωπική κάρτα-μέλους
 • εγγράφεται για την χρήση συγκεκριμένης ηλεκτρονικής – δικτυακής υπηρεσίας μέσω του ιστοτόπου της Βι.Κε.Π. (υπηρεσία weblogin, κ.λπ.)
 • συμπληρώνει και αποστέλει ηλεκτρονικά στην Βι.Κε.Π., τις αντίστοιχες φόρμες επικοινωνίας

Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Ονομα, επώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας, ακαδημαϊκή ιδιότητα, Email, στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, διεύθυνσεις, κ.λπ.

Η Βι.Κε.Π. χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών για τους παρακάτω λόγους:

 • τον έλεγχο και την διεκπεραίωση των απαραίτητων διεργασιών για την παροχή των υπηρεσιών της προς τα μέλη της
 • την επικοινωνία με τα μέλη της για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους (ενημερώσεις, υπενθυμίσεις, κ.λπ.)

Διάθεση προσωπικών δεδομένων

Η Βι.Κε.Π. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών της, σε κανένα τρίτο φορέα, εκτός κι αν αυτό επιτάσσεται από την κείμενη νομοθεσία.

Cookies

Η Βι.Κε.Π. μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Βι.Κε.Π. και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Βι.Κε.Π. είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου της Βι.Κε.Π. μπορεί να ρυθμίσει το φυλομετρητητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Βι.Κε.Π., είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, είναι πιθανόν να μην μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές (π.χ. πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών).

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστοτόπους

Ο δικτυακός τόπος της Βι.Κε.Π. περιλαμβάνει πλήθος συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την ίδια, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Βι.Κε.Π. αξιολογεί το περιεχόμενο των τόπων αυτών σε σχέση με την σημασία και χρησιμότητά τους ως προς τις ανάγκες των χρηστών της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

IP διευθύνσεις

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στον ιστότοπο της Βι.Κε.Π. κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι διαθέσιμος στο e-mail: dpo<στο>tuc.gr , τηλέφωνο επικοινωνίας, +30 2821037007.

Ενημέρωση του Πολυτεχνείου Κρήτης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία, μπορείτε να βρείτε εδώ.