Τι είναι Υπηρεσία Διαδανεισμού και Παράδοσης Τεκμηρίων;

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Βι.Κε.Π.) παρέχει την υπηρεσία Διαδανεισμού και Παράδοσης Τεκμηρίων με στόχο την διάθεση μεγαλύτερου αριθμού πηγών στους χρήστες της και την ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων. Η υπηρεσία έρχεται να καλύψει την ανάγκη των χρηστών για πρόσβαση σε υλικό απαραίτητο στην έρευνα ή στη διδασκαλία, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην συλλογή της αλλά εντοπίζεται σε συλλογές άλλων βιβλιοθηκών, οι οποίες ανήκουν σε δίκτυα συνεργασίας, στα οποία συμμετέχει η Βι.Κε.Π. Ουσιαστικά πρόκειται για τον δανεισμό τεκμηρίων ή/και την ανταλλαγή άρθρων από περιοδικά που εντοπίζονται σε συλλογές άλλων βιβλιοθηκών και επιτυγχάνονται με τη μεσολάβηση της Βιβλιοθήκης στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης. Στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας, η Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα Διαδανεισμού και Παράδοσης Τεκμηρίων (π.χ. Εθνικό Δίκτυο Συνεργασίας Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) και συνεργάζεται με άλλες βιβλιοθήκες/κέντρα παράδοσης τεκμηρίων και διαθέτες εσωτερικού και εξωτερικού (π.χ. British Library).

Ποιός έχει δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας;

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έχει το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τα μέλη με σύμβαση Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Δ.Ι.Π, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Υπάρχουν περιορισμοί χρήσης της υπηρεσίας και επιβαρύνσεις;

Για τα άρθρα ή τα βιβλία που εντοπίζονται σε συλλογές ελληνικών βιβλιοθηκών δεν υπάρχει περιορισμός ποσότητας αιτημάτων και το Πολυτεχνείο Κρήτης επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής για διαδανεισμό βιβλίων από και προς τη βιβλιοθήκη που τα διαθέτει (κόστος εταιρείας ταχυμεταφορών - courier). 
Σε περίπτωση που η παραγγελία πρέπει να προωθηθεί σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού, ο αριθμός των τεκμηρίων που δικαιούται ο χρήστης είναι περιορισμένος. Το διδακτικό προσωπικό, τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και  οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδακτορικού επιπέδου δικαιούνται έως 10 παραγγελίες ετησίως (ημερολογιακό έτος). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου master δικαιούνται έως 5 παραγγελίες ετησίως. Για παραγγελίες εξωτερικού δεν υπάρχει επιβάρυνση για το χρήστη.

Πώς γίνεται η παραγγελία;

Ο ενδιαφερόμενος, αφού διαπιστώσει ότι το υλικό που αναζητά δεν υπάρχει στην συλλογή της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί να συμπληρώσει την Φόρμα Παραγγελίας φωτοαντιγράφου άρθρου ή βιβλίων. Το προσωπικό της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της διαδικασίας και ειδοποιεί τον αιτούντα μόλις παραληφθεί το υλικό.

Σε πόσο χρονικό διάστημα γίνεται η παραλαβή;

Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από την εκάστοτε βιβλιοθήκη που μας εξυπηρετεί. Ο μέσος χρόνος παραλαβής είναι περίπου δύο εβδομάδες. Για την παραλαβή βιβλίων από ελληνικές βιβλιοθήκες ο χρόνος αναμονής είναι περίπου μια βδομάδα.

Πώς θα ενημερωθώ ότι ήρθε η παραγγελία μου και για πόσο διάστημα μπορώ να κρατήσω το υλικό;

Αν πρόκειται για άρθρο περιοδικού, αποστέλλεται ένα ακριβές φωτοαντίγραφο, το οποίο ο χρήστης παραλαμβάνει μέσω εσωτερικής αλληλογραφίας και διατηρεί στην κατοχή του. Οι παραγγελίες μεταπτυχιακών φοιτητών αποστέλλονται στο όνομα του επιβλέποντος καθηγητή με σημείωση να δοθούν σε αυτούς. 

Αν πρόκειται για βιβλίο, τότε ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το παραλαμβάνει από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Βι.Κε.Π. και δεσμεύεται να το επιστρέψει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για βιβλία ελληνικών βιβλιοθηκών και για βιβλία από την British Library, το εν λόγω χρονικό διάστημα καθορίζεται από την εκάστοτε προμηθεύτρια βιβλιοθήκη. Είναι σημαντικό το υλικό να επιστρέφεται μέσα στα καθορισμένα χρονικά όρια ώστε να διατηρούνται οι καλές σχέσεις και να εξασφαλίζεται η καλή συνεργασία ανάμεσα στα ιδρύματα.

Συμμετοχή της Βι.Κε.Π. σε εθνικά Συστήματα Διαδανεισμού και Παράδοσης Τεκμηρίων

Η Βι.Κε.Π. ως κάτοχος τεκμηρίων διαδανεισμού: δανείζει σε άλλα συμμετέχοντα στο Σύστημα Διαδανεισμού ΣΕΑΒ - ΙΡΙΣ μέλη, υλικό (μονογραφίες) που κατέχει στη συλλογή της και χαρακτηρίζεται ως δανειζόμενο, για διάστημα δύο (2) εβδομάδων από την ημέρα παραλαβής της αίτησης διαδανεισμού. Κατά τα λοιπά, αποδέχεται και εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας του Συστήματος Διαδανεισμό ΣΕΑΒ - ΙΡΙΣ. Επίσης, ανταλλάσει φωτοτυπίες περιοδικών άρθρων στα μέλη του Συστήματος Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ (Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών).

Η Βι.Κε.Π. ως χρήστης τεκμηρίων διαδανεισμού: αποδέχεται και εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας των παραπάνω αναφερόμενων εθνικών συστημάτων διαδανεισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: 

Μπολιεράκη Μαρία

Βιβλιοθηκονόμος

Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 

Τηλ.: +30 28210-37245

Fax: +30 28210-37576 

E-mail: mbolieraki<στο>tuc.gr