Η Ανοικτή Πρόσβαση μετά το FP7

Πρωτοβουλία EC/OpenAIRE FP7 post-grant Gold Open Access Pilot

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, με πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.), σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην πιλοτική δράση «EC/OpenAIRE FP7 Post-grant Gold Open Access Pilot». Η Βι.Κε.Π. αναλαμβάνει τον συντονισμό της όλης προσπάθειας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά, μέσω του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE 2020, πιλοτική δράση για τη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση που απορρέουν από έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ) που έχουν ολοκληρωθεί (EC/OpenAIRE FP7 Post-grant Gold Open Access Pilot). Η πιλοτική δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ, θα έχει μέγιστη χρονική διάρκεια δύο έτη (έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, μετά από παράταση). Αφορά δημοσιεύσεις που απορρέουν από έργα που έχουν ολοκληρωθεί αλλά η ημερομηνία λήξης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη κατά την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος χρηματοδότησης. Ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων (άρθρα ή μονογραφίες) ανά έργο, που θα χρηματοδοτηθούν είναι τρεις, ενώ οι χρηματοδοτούμενες δημοσιεύσεις θα είναι διαθέσιμες με άδεια CC-BY, όπου αυτό είναι δυνατό. Το μέγιστο ποσό της χρηματοδότησης είναι 6.000 ευρώ για μονογραφίες και 2.000 ευρώ για άρθρα ή σχετικές δημοσιεύσεις.

Η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης δεν επηρεάζει την επιλογή του περιοδικού, ωστόσο η δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνο για περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης και όχι για υβριδικά περιοδικά. Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι έγκριτες δημοσιεύσεις (peer-reviewed), ενώ είναι δυνατό να ζητηθούν στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης.

Το τελικό αντίγραφο της δημοσίευσης κατατίθεται σε αποθετήριο που είναι συμβατό με το OpenAIRE (το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι Ανοικτής Πρόσβασης) ή στο Zenodo. Η διαδικασία κατάθεσης μπορεί να γίνει και από το ίδιο το ίδρυμα ή τους ίδιους τους ερευνητές.

Η διαχείριση των αιτημάτων και η παρακολούθηση της διαδικασίας θα γίνεται μέσω ενός κεντρικού συστήματος που είναι διαθέσιμο στους ερευνητές επιλέξιμων έργων του 7ου ΠΠ http://goldoa-pilot.openaire.eu/. Τα αιτήματα θα εξετάζονται βάσει της ημερομηνίας υποβολής. Η υποβολή του σχετικού αιτήματος μπορεί να υποβληθεί είτε από τους ίδιους τους ερευνητές, είτε (κατά προτίμηση) από τις υπηρεσίες των ιδρυμάτων, όπως οι βιβλιοθήκες τους.

Δημοσιεύσεις που απορρέουν από έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) ή το πρόγραμμα Marie Curie είναι επίσης επιλέξιμες.

 

Πληροφορίες: Μαρία Νταουντάκη, τηλ.: 28210-37277, e-mail: maria@library.tuc.gr